O programie

Program „Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie skierowane do polskich samorządów: 

 • gmin, 
 • miast,
 • powiatów, 

którym zależy na pokazaniu swojego potencjału, dotychczasowych osiągnięć oraz planów w  wyróżnionych przez nas kategoriach ważnych dla biznesu, ekologii oraz szeroko rozumianej społeczności lokalnej. 

Uczestnicy programu, chcący zaprezentować swoje osiągnięcia w konkretnym zakresie, mogą wybierać spośród aż 13 certyfikacyjnych kategorii tematycznych, są to:

„Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”.

Certyfikacja dla samorządów (Gmin/miast), które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju biznesu oraz inwestycji.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto współpracuje z biznesem w sposób wykraczający poza typowe obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 • Gmina/miasto stwarza możliwości podejmowania działalności gospodarczej, lokalizacji nowych zakładów lub rozbudowy jednostek gospodarczych.
 • W gminie/mieście funkcjonują sprawne procedury obsługi i udzielania informacji, pozwalające na szybkie i przejrzyste udzielenie odpowiedzi dotyczących rozpoczynania lub prowadzenia biznesu w gminie/mieście.
 • Dostęp do władz gminy/miasta i pracowników merytorycznych jest bezproblemowy.
 • Wszelkie decyzje administracyjne, a szczególnie te związane ze współpracą z biznesem są podejmowane bez zwłoki.
 • W przypadkach decyzji odmownych gmina/miasto podaje uzasadnienie lub podstawę prawną odmowy.
 • Gmina/miasto ma sformułowaną pisemną ofertę dla biznesu i pozostałych inwestorów, określającą warunki podejmowania, lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie/mieście.
 • Poziom, jakość i dostęp do infrastruktury technicznej oraz plany rozwojowe w tym zakresie umożliwiają realizację nowych inwestycji lub rozpoczynanie działalności gospodarczej w gminie/mieście.

„Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Good Place of Residence”.

Certyfikacja dla samorządów (Gmin/Miast), które stwarzają dobre warunki do zamieszkiwania w gminie/mieście oraz sprzyjają osadnictwu.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto tworzy dobre warunki do rozwoju inwestycji mieszkaniowych obejmujących budownictwo.
 • Na terenie gminy/miasta funkcjonują jednostki handlowe i usługowe, co umożliwia mieszkańcom realizację większości potrzeb bytowych na terenie gminy/miasta.
 • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do powstawania i odpowiedniego funkcjonowania placówek oświatowych.
 • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do wykorzystania bazy sportowo-rekreacyjnej i/lub stwarza możliwość korzystania z zasobów przyrodniczych istniejących na jej terenie.
 • W gminie/mieście funkcjonuje sprawny system informowania mieszkańców o podejmowanych na jej terenie przedsięwzięciach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.
 • Gmina/miasto zasięga głosu mieszkańców w zakresie kształtowania zasad jej rozwoju oraz konsultuje
 • z mieszkańcami najważniejsze sprawy lub bada ich preferencje i oczekiwania w tym zakresie.
 • Gmina/miasto podejmuje inicjatywy na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców.
 • Gmina/miasto prowadzi zrównoważony rozwój.

„Gmina/Miasto Historii i Kultury” /„History & Culture Destination”.

Certyfikacja dla samorządów (Gmin/Miast), dla których ludzie, historia i kultura stanowią podstawowe wartości i chciałby podzielić się tymi wartościami ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do pielęgnacji miejsc związanych z upamiętnieniem historii i kultury, co znajduje odzwierciedlenie w dbałości o zachowanie śladów kultury materialnej.
 • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do odpowiedniej ekspozycji i udostępnienia miejsc istotnych z punktu widzenia historii i kultury gminy/miasta, regionu czy kraju.
 • Gmina/miasto stwarza warunki do prowadzenia bogatej i różnorodnej działalności kulturalnej.
 • Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne z zakresu historii i kultury.
 • Gmina/miasto regularnie organizuje przedsięwzięcia kulturalne dostępne dla ogółu społeczności.
 • Gmina/miasto inwestuje w rozwój kultury: zarówno materialnie, jak i w kapitał ludzki. (np. poprzez zajęcia pozalekcyjne, rewitalizację obiektów, miejsc oraz obiektów związanych z historią regionu i/lub kraju).
 • Gmina/miasto wspiera w miarę swoich możliwości organizacje społeczne związane z kulturą i historią.
 • Gmina/miasto przykłada dużą wagę do promocji kultury i historii.

„Kraina Turystyki” / „Tourist Destination”.

Certyfikacja dla samorządów (Gmin/Miast/Powiatów), które posiadają atrakcyjne zasoby turystyczne, udostępniają je oraz dbają o rozwój sektora turystycznego.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto posiada atrakcyjne zasoby turystyczne, naturalne i/lub obiekty, które stanowią cel turystyki i rekreacji.
 • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do ochrony swojego dziedzictwa przyrodniczego i/lub kulturowego, co znajduje odzwierciedlenie w działaniach gminy/miasta i jej mieszkańców.
 • Gmina/miasto promuje zrównoważone wykorzystanie swoich zasobów turystycznych, w szczególności poprzez niedopuszczenie do degradującej krajobraz urbanizacji w miejscach, w których znajdują się atrakcje
 • turystyczne.
 • Gmina/miasto posiada system promocji i informowania o ofercie turystycznej dostępnej na jej terenie oraz ułatwia podmiotom turystycznym jej propagowanie wśród potencjalnych turystów lub innych zainteresowanych osób.
 • Gmina/miasto podejmuje działania na rzecz promocji aktywnej turystyki i/lub aktywności fizycznej, uprawiania sportu i rekreacji.
 • Gmina/miasto współpracuje z mieszkańcami i organizacjami mającymi na celu dobro dziedzictwa naturalnego lub kulturowego.
 • Gmina/miasto prowadzi działania mające na celu zbudowanie współpracy między samorządem a sektorem turystycznym.
 • Gmina/miasto ma opracowaną strategię rozwoju lub inny plan rozwoju uwzględniający wiodącą rolę turystyki.
 • Gmina/miasto inwestuje w infrastrukturę turystyczną lub umożliwia inwestycje w turystykę.

„Zielona Gmina" / "Zielony Powiat" / „Green Municipality” / „Green County”.

Certyfikacja dla samorządów (Gmin/Miast/Powiatów), które dbają o zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zdrowy styl życia mieszkańców.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto podejmuje działania, wykraczające poza wymagania przepisów prawa, w zakresie zapewnienia bardzo dobrego stanu środowiska naturalnego.
 • W gminie/mieście funkcjonuje duża świadomość konieczności przestrzegania przepisów ochrony środowiska, co znajduje swoje odzwierciedlenie w małej skali ich naruszeń.
 • Gmina/miasto dysponuje wyróżniającymi się zasobami przyrodniczymi, które czynią ją bardzo dobrym miejscem do regeneracji organizmu i/lub leczenia.
 • W gminie/mieście zapewniono ochronę naturalnego krajobrazu a rozwój rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu odbywa się z dbałością o środowisko.
 • Gmina/miasto współpracuje z mieszkańcami i organizacjami mającymi na celu dobro środowiska naturalnego.
 • Gmina/miasto promuje zachowania przyjazne środowisku.
 • Gmina/miasto promuje dużą czystość powietrza, wód, gleb i terenów.
 • Gmina/miasto chroni obszary, na których możliwa jest ekologiczna produkcja rolnicza czy ogrodnicza.
 • Gmina/miasto promuje wykorzystywanie odnawialnych i/lub ekologicznych źródeł energii, wody lub innych zasobów naturalnych.

„eGmina" / "ePowiat” / „eMunicipality” / „eCountry”.

Certyfikacja dla samorządów (Gmin/Miast/Powiatów), które w istotnym zakresie stosują elektroniczne narzędzia administracji publicznej, prowadzą edukację informatyczną młodzieży oraz przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto w istotnym zakresie oferuje możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet.
 • Gmina/miasto prowadzi dobrej jakości stronę internetową, która jest regularnie aktualizowana i znajdują się na niej informacje przydatne dla mieszkańców i przedsiębiorców.
 • Gmina/miasto posiada przynajmniej jedno interaktywne narzędzie automatyzujące kontakt z interesantami (np. internetowa skrzynka podawcza, ankiety elektroniczne, możliwość udziału poprzez relacje w Internecie w spotkaniach/posiedzeniach Rady/konferencjach itp., możliwość kontaktu z władzami poprzez czat, możliwość przesłania zwrotnego poczty elektronicznej itp.).
 • Gmina/miasto uzupełnia własną stronę internetową informacjami od mieszkańców i organizacji społecznych.
 • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do edukacji informatycznej młodzieży.
 • Gmina/miasto działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
 • Gmina/miasto działa na rzecz zwiększenia na swoim terenie zasięgu Internetu i/lub polepszenia jego jakości.
 • W wyodrębnionych miejscach na terenie gminy/miasta (np. w bibliotekach publicznych) można skorzystać bezpłatnie z Internetu.

„Specjalistyczna Gmina Agro” / „Specialist Agro District”

Certyfikacja dla samorządów (Gmin), które stwarzają dobre warunki dla rozwoju działalności rolniczej oraz promują specjalistyczne i nowoczesne rolnictwo.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • W gminie/mieście dominuje specjalistyczna hodowla i/lub produkcja rolnicza (np. hodowla bydła mlecznego, hodowla owiec, uprawa pieczarek, uprawa chmielu, uprawa buraka cukrowego, sadownictwo, itp.). W gminie/mieście może funkcjonować jedna lub kilka specjalizacji rolniczych.
 • Gmina/miasto, poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw, tworzy warunki do rozwoju działalności rolniczej, w tym w szczególności w zakresie tworzenia i rozwoju specjalizacji hodowlanych i rolniczych.
 • Gmina/miasto stwarza warunki do harmonijnego i efektywnego współistnienia człowieka z przyrodą.
 • W gminie/mieście szanowane są prawa zwierząt, a postępowanie ludzi nie doprowadza do cierpienia zwierząt gospodarskich.
 • Rozwój przemysłu, handlu i usług kształtowany jest w sposób podkreślający wiodącą rolę czynnika wiejskiego.
 • Gmina/miasto zachęca do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu nowoczesnego, specjalistycznego rolnictwa, prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa, współpracy z biznesem, korzystania ze środków unijnych itp.
 • Gmina/miasto zachęca gospodarzy do współzawodnictwa i/lub uczestnictwa w wystawach i targach rolniczych.
 • Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne dot. bezpieczeństwa dzieci, zwłaszcza w okresie letnich wakacji i ferii zimowych.

„Gmina z Tradycją” / „Municipality with Tradition”

Certyfikacja dla samorządów (Gmin/Miast), które pielęgnują i promują tradycje lokalne, narodowe, kulturowe czy religijne.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto pielęgnuje ważne tradycje narodowe i/lub kulturowe i/lub religijne.
 • Gmina/miasto regularnie organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonej tradycji.
 • Gmina/miasto przywiązuje duże znaczenie do wyglądu obiektów, miejsc, przestrzeni publicznych związanych z tradycją.
 • Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne związane z kultywowaniem danej tradycji.
 • Gmina/miasto pielęgnuje tradycyjne zajęcia i/lub rzemiosła.
 • Gmina/miasto prowadzi działania na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi miedzy nimi.
 • Gmina/miasto udostępnia i upowszechnia swoje tradycje, a także charakteryzuje się wysoką gościnnością.
 • Gmina/miasto wspiera rozwój ruchu turystycznego.
 • Gmina/miasto prowadzi działania promocyjno-informacyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie tradycji i kultury.

„Gmina/Miasto/Powiat Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa Destination”

Certyfikacja dla samorządów (Gmin/Miast/Powiatów), które oferują dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/miasto posiada status uzdrowiska lub na jej terenie zlokalizowana jest infrastruktura stwarzająca dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.
 • Gmina/miasto dba o stan środowiska naturalnego.
 • Gmina/miasto posiada tereny zielone lub inne rekreacyjne, które umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu.
 • Gmina/miasto i funkcjonujące na terenie gminy/miasta jednostki działające na rzecz poprawy zdrowia dodatkowo oferują aktywności mające na celu upowszechnienie kultury, rekreacji, zdrowego stylu życia itp.
 • Na terenie gminy/miasta znajdują się dostępne publicznie obiekty sportowo-rekreacyjne (mogą być odpłatne).
 • Na terenie gminy/miasta zapewniono bezpłatny dostęp do literatury i/lub prasy i/lub Internetu (biblioteki, salony prasowe, punkty informacyjne itp).
 • Gmina/miasto aktywnie promuje swoje walory prozdrowotne i wypoczynkowe.

„Rewitalizacja roku” ” / „Revitalisation of the Year”

Certyfikacja dla Gmin/Miast/Powiatów, które zrealizowały przedsięwzięcia i działania w celu zrewitalizowania zdegradowanych obiektów/obszarów.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/Miasto/Powiat ma opracowany program rewitalizacji.
 • Gmina/Miasto/Powiat inwestuje w rewitalizację obiektów na swoim terenie.
 • Gmina/Miasto/Powiat może poszczycić się obiektami, które mogą pretendować do miana Rewitalizacji roku.

„Inwestycja roku” ” / „Investment of the year”

Certyfikacja dla Gmin/Miast/Powiatów, na terenie których zrealizowano inwestycje ważne dla społeczności lokalnej inwestycje.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/Miasto/Powiat ma opracowaną aktualną strategię inwestycyjną.
 • Gmina/Miasto/Powiat planowo realizuje inwestycje na swoim terenie.
 • Gmina/Miasto/Powiat może zaprezentować inwestycję ważna dla lokalnej społeczności.

„Opieka wczesnorozwojowa i senioralna” / „Early childhood and senior care”

Certyfikacja dla Gmin/Miast/Powiatów, które w sposób szczególny dbają o osoby w podeszłym wieku oraz o dzieci w wieku przedszkolnym, zapewniając im opiekę zdrowotną i społeczną.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/Miasto/Powiat tworzy dobre warunki w przestrzeni publicznej, spełniające potrzeby seniorów.
 • Gmina/Miasto/Powiat tworzy warunki sprzyjające swobodnej mobilności seniorów.
 • Gmina/Miasto/Powiat przywiązuje dużą wagę do kreowania na swoim terenie warunków umożliwiających powstawanie mieszkalnictwa przyjaznego seniorom.
 • Gmina/Miasto/Powiat dba o potrzeby seniorów w zakresie usług społecznych i służby zdrowia.
 • W gminie/mieście/powiecie funkcjonuje sprawny system informacyjny, uwzględniający potrzeby i oczekiwania seniorów.
 • Gmina/Miasto/Powiat stwarza warunki do włączania seniorów w zróżnicowane działania, aktywności społeczne i obywatelskie.
 • Gmina/Miasto/Powiat prowadzi zrównoważony rozwój.

„Samorząd przyjazny rodzinie” / „Family Friendly Local government ”

Certyfikacja dla Gmin/Miast/Powiatów, które podejmują skuteczne i wartościowe działania służące wzmocnieniu roli i funkcji rodziny oraz promują dobre praktyki w zakresie polityki prorodzinnej.

Szczegóły Ankieta Certyfikacji

Wymagania standardu:

 • Gmina/Miasto/Powiat ma opracowany program lub opracowaną strategię wspierania rodzin.
 • Gmina/Miasto/Powiat podejmuje działania na rzecz rodzin.
 • Gmina/Miasto/Powiat realizuje na swoim terenie programy, kampanie i akcje dedykowane rodzinom.
 • Gmina/Miasto/Powiat ma program przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Gmina/Miasto/Powiat tworzy dobre warunki w przestrzeni publicznej, spełniające potrzeby rodzin.
 • Gmina/Miasto/Powiat oferuje różnorodne formy opieki nad dziećmi.
 • Gmina/Miasto/Powiat oferuje bezpłatne zajęcia lub usługi skierowane do rodzin.
 • Gmina/Miasto/Powiat tworzy warunki uwzględniające potrzeby rodzin w zakresie mobilności.
 • Gmina/Miasto/Powiat dba o potrzeby rodzin w zakresie usług społecznych i służby zdrowia.
 • Gmina/Miasto/Powiat realizuje określone świadczenia finansowe na rzecz rodzin.
 • Gmina/Miasto/Powiat stwarza warunki do włączania rodziców, w tym rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, w zróżnicowane działania i aktywności społeczne.
 • Gmina/Miasto/Powiat prowadzi zrównoważony rozwój w oparciu o potrzeby wszystkich członków społeczność, w tym rodzin.

 


 

Zgłoś Swój Samorząd do programu „Przyjazna Polska” 2024! 

To najlepszy czas i sposób by pokazać, że Polska lokalna, Polska naszych małych ojczyzn, nie tylko doścignęła, lecz częstokroć prześcignęła ofertę innych krajów europejskich i ma wiele do zaoferowania inwestorom oraz społeczności lokalnej. 

To także idealny moment, by zaprezentować to, co w gminach, miastach oraz powiatach jest najatrakcyjniejsze, a następnie mądrze tę przewagę wykorzystać! 

Pozwól innym poznać Twoją małą ojczyznę! Masz wyjątkową okazję zainteresować swoją ofertą inwestorów, nowych oraz obecnych mieszkańców, a także turystów spragnionych nowych wrażeń i miejsc, które mogliby odkryć sami. To również doskonała okazja, by pokazać, jak wiele się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat na terenie gminy, miasta czy powiatu i ile jest jeszcze w najbliższych planach do zrobienia. 

Nie czekaj na ostatni moment, przeczytaj Regulamin Programu „Przyjazna Polska” 2024 

i wypełnij Deklarację zgłoszeniową do Programu „Przyjazna Polska” 2024

Znajdź Promotora, który sfinansuje uczestnictwo Twojego Samorządu w Programie i wypełni deklarację wspólnie z Tobą.

Deklaracja zgłoszeniowa dla Programu „Przyjazna Polska” 2024 dla Promotora.

Dokumenty programu są napisane przyjaznym językiem i mają na celu zaprezentowanie wszechstronnych działań samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnie trzech, wybranych przez gminę, miasto, powiat certyfikacji tematycznych. 

Jeżeli pojawią się jakikolwiek pytania, prosimy o kontakt z biurem programu, chętnie na nie odpowiemy, podpowiemy, wyjaśnimy wątpliwości i doradzimy: 

Biuro Programu „Przyjazna Polska”, tel. 606 100 900, e-mail: info@przyjaznapolska.pl

Pokaż, co Twój samorząd ma najlepszego do zaoferowania!

Cele programu „Przyjazna Polska”

Głównym celem programu jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć, pokazanie możliwości oraz potwierdzenie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą. 

W szczególności chcemy promować samorządy, które:

 • zapewniają przyjazne podejście administracji do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości;
 • w rozwoju społeczno-ekonomicznym i dbaniu o środowisko naturalne kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności oraz dążą do zrównoważonego rozwoju;
 • stwarzają korzystne warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu;
 • działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy;
 • dbają o rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania podejmowane w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji;
 • stwarzają korzystne i godne warunki życia dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami;
 • dążą do podnoszenia jakości oraz stanu infrastruktury technicznej,
 • charakteryzują się gospodarnością i umiejętnością tworzenia oraz realizowania planów rozwojowych.

 

 

Autorem Programu jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a aktualnym administratorem jest Przyjazna Polska Sp. z o.o. w Rzeszowie.


5u21kd