Więcej rekomendacji

W programie „Przyjazna Polska” bierzemy udział po raz drugi. Kategoria „Gmina z tradycją” pozwoliła nam zaprezentować tradycję i obrzędy z terenu naszej gminy, które z poczuciem lokalnego patriotyzmu są kultywowane i przekazywane młodszemu pokoleniu.

rozwiń

Dzięki uczestnictwu w programie mogliśmy pochwalić się też sukcesami Zespołu Pieśni i Tańca „Gacoki” i wypromować nasz zespół na szeroką skalę.

Certyfikat „Przyjazna Polska” wspiera budowanie dobrego wizerunku gminy i pomaga uzyskać przewagę konkurencyjną, dlatego zarówno certyfikatem, jak i tytułem „Gmina z tradycją” z dumą chwalimy się w materiałach promocyjnych i w mediach. Obserwujemy, że wywołuje on same pozytywne skojarzenia i wzbudza zainteresowanie naszą gminą wśród turystów i inwestorów. Charakterystyczne, dobrze rozpoznawalne logo wzmaga ciekawość i zachęca do rozmowy, od razu pozycjonując gminę Gać jako partnera godnego zaufania, wyróżniającego się kulturą i tradycją.

Renata Balawander, specjalista ds. promocji, Gmina Gać, woj. podkarpackie


Dzięki programowi „Przyjazna Polska” stajemy się bardziej rozpoznawalni w kraju i za granicą. Dotychczas nie mieliśmy możliwości tak szerokiej promocji naszych działań.

rozwiń

Udział w programie stwarza ponadto okazje do spotkań z innymi samorządami, przyczynia się do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązywania współpracy i nowych kontaktów z kręgami inwestorskimi. Pomaga też budować zaufanie wśród potencjalnych inwestorów.

Andrzej Betlej, wójt Gminy Zarszyn, woj. podkarpackie


Tytuł „eGmina” to docenienie naszych starań, by obsługa mieszkańców i inwestorów była nie tylko sprawna, lecz także nowoczesna. Bardzo nas to cieszy, bo czyni naszą gminę jeszcze bardziej atrakcyjną.

rozwiń

Certyfikat i tytuł potwierdzają mocną pozycję gminy Bełchatów wśród innych gmin regionu oraz motywują do dalszych starań, by jak najlepiej służyć mieszkańcom, inwestorom i gościom w naszej gminie. Postępujący systematycznie rozwój gminy Bełchatów, ulepszenia w obsłudze interesariuszy, dobre położenie geograficzne (gmina otacza Miasto Bełchatów) i dogodne warunki stworzone dla budownictwa mieszkaniowego przyciągają co roku nowych mieszkańców, których mamy już ponad 11 tysięcy.

Kamil Ładziak, wójt Gminy Bełchatów, woj. łódzkie


Udział w programie certyfikacji daje możliwość wypromowania i pokazania własnych osiągnięć na rzecz lokalnej społeczności, podzielenia się swoim doświadczeniem i zainspirowania innych gmin do zmian na lepsze.

rozwiń

Laureaci konkursu mają możliwość pokazania szerokiemu gronu potencjalnych inwestorów tego, co jest podstawą rozwoju: dobrze rozwiniętej sieci drogowej, dostępu do infrastruktury technicznej czy walorów turystycznych, a także dobrych warunków współpracy z gminą.

Ryszard Jędruch, wójt Gminy Tryńcza, woj. podkarpackie


Udział w programie, dzięki szczegółowej ankiecie i audytowi, pomaga podsumować działania gminy, wyciągnąć wnioski i określić swoją pozycję na tle innych samorządów.

rozwiń

Jako uczestnicy programu mamy okazję pokazać swoje pomysły na rozwój całej Polsce, a także zapoznać się z rozwiązaniami i projektami, jakie realizują inne jednostki samorządowe. To korzyści promocyjne, ale też motywacja do tego, by dalej ciężko pracować i osiągać jeszcze lepsze wyniki.

Roman Jabłoński, wójt Gminy Grębocice, woj. dolnośląskie


Obiektywne docenienie naszego wysiłku daje sporą satysfakcję, a uzyskany tytuł „Dobre miejsce zamieszkania” odgrywa duże znaczenie w budowaniu dobrego wizerunku gminy Haczów w oczach mieszkańców, potencjalnych inwestorów i turystów.

rozwiń

Na co dzień dbamy o to, by realizując wieloletni plan rozwoju, racjonalnie wykorzystywać posiadane zasoby. Rozwój i modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej, technicznej, systematyczny rozwój bazy oświatowej, opiekuńczej, sportowej i rekreacyjnej sprawia, że nasza gmina jest dobrym miejscem do zamieszkania. Certyfikat „Przyjazna Polska” to sukces nie tylko władz samorządowych gminy, ale przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców oraz samych mieszkańców.

Stanisław Jakiel, wójt Gminy Haczów, woj. podkarpackie


Tytuł „Przyjazna Polska” to wielkie wyróżnienie - tym cenniejsze, że zdobyte w programie certyfikacyjnym, który stawia uczestnikom wysokie wymagania. Szczegółowa ankieta tematyczna z dziedziny „Kraina Kultury i Historii” oparta o konkretne przykłady działań kulturalnych i edukacyjnych scharakteryzowały gminę jako „inwestora” rozwoju kulturalnego: zarówno w zasoby materialne, jak i w kapitał ludzki (np. rewitalizację obiektów, miejsc oraz obiektów związanych z historią regionu), przywiązującego dużą wagę do pielęgnacji miejsc związanych z upamiętnieniem historii i kultury, co znajduje odzwierciedlenie w dbałości o zachowanie śladów kultury materialnej.

rozwiń

Rzetelna ocena i aprobata zewnętrznej, obiektywnej kapituły programu upewnia nas w przekonaniu, że realizowane przez nas zadania i obrane kierunki zrównoważonego rozwoju przynoszą wymierne korzyści i są doceniane na arenie ogólnopolskiej. Przygotowanie ankiety certyfikacyjnej tematycznej było dobrym momentem na weryfikację podejmowanych działań.

Zdobycie tytułu „Przyjazna Polska” przez gminę Gać pokazuje, że nasze działania zmierzają w dobrym kierunku. Program „Przyjazna Polska" ma swoją renomę. Z dumą możemy się chwalić zdobytym tytułem w materiałach promocyjnych. Wywołuje on same pozytywne skojarzenia. Charakterystyczne, dobrze rozpoznawalne logo wzbudza zainteresowanie i zachęca do rozmowy, od razu pozycjonując gminę Gać jako partnera godnego zaufania. Niebagatelne jest także znaczenie tytułu dla budowania dobrego wizerunku gminy. Mamy tutaj do czynienia z obiektywną, zewnętrzną oceną, która stawia gminę Gać wśród najlepszych miejsc kulturowych. Poddając się takiej ocenie, zyskujemy szansę na doskonalenie się. Opinie audytora certyfikatu są pomocne w planowaniu i podejmowaniu kolejnych działań - to dla nas impuls, by osiągnąwszy już pewien poziom, dalej działać w zakresie badań archeologicznych i edukacji kulturowej na naszym terenie. Certyfikat „Przyjazna Polska" nie trafił do nas przypadkiem: w kolejnych latach zamierzamy udowodnić, że w dalszym ciągu na niego zasługujemy. Korzyści płynące z promocji gminy Gać w mediach oraz innych publikacjach mają dla gminy duże znaczenie, ale liczy się też mobilizacja do dalszej pracy: aby każdego dnia wypełniać zobowiązanie płynące z tego zaszczytnego tytułu. Dzięki tytułowi „Przyjazna Polska" gmina Gać jest lepiej postrzegana w regionie. Zyskujemy przewagę konkurencyjną nad innymi gminami.

Grażyna Pieniążek, Wójt Gminy Gać


Tytuł „Przyjazna Polska” to wyjątkowe wyróżnienie dla naszej gminy. Otrzymany tytuł i certyfikat są uhonorowaniem zaangażowania całej gołanieckiej społeczności w działalność rozwojową gminy, zwłaszcza w szeroko rozumianą poprawę warunków życia mieszkańców. To również docenienie naszego zaangażowania w działania ukierunkowane na sferę biznesu i problemy środowiska naturalnego, a także w pielęgnowanie dorobku historycznego i kulturalnego.

rozwiń

Posługiwanie się tytułem „Przyjazna Polska” ma dla naszej gminy duże znaczenie promocyjne, ponieważ jego uzyskanie podkreśla nasz potencjał rozwojowy. Ukazuje nas jako gminę przyjazną i atrakcyjną dla mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców i przyszłych inwestorów. Tytuł „Przyjazna Polska” wpisuje się też w nasz wielowiekowy herb, na którym widnieje napis „Porta Patens Esto”, co oznacza „Brama zawsze otwarta” i świadczy o tym, że byliśmy, jesteśmy i będziemy otwarci na wszystkich tych, którzy zechcą do nas zawitać. Certyfikacja tematyczna w zakresie „Kraina Historii i Kultury” wzmacnia natomiast nasz najcenniejszy walor, jakim jest potencjał historyczno-kulturowy. Prowadzenie tego rodzaju działalności odgrywa w naszej społeczności duże znaczenie, ponieważ jesteśmy świadomi własnych korzeni historycznych oraz kulturalnych i chętnie promujemy je poza granicami gminy. Otrzymany tytuł jest zatem, poza korzyścią promocyjną, również wyróżnieniem i docenieniem wszystkich działań realizowanych dla dobra gminy.

Mieczysław Durski, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz


Tytuł „Przyjazna Polska” to wielkie wyróżnienie, aprobujące wypracowane przez samorząd Gminy Stryków skuteczne standardy obsługi przedsiębiorców oraz działania podejmowane na rzecz stałego polepszania tej obsługi. Dla potencjalnych inwestorów i osób z zewnątrz jest to potwierdzenie dobrego funkcjonowania naszego urzędu.

rozwiń

Dzięki niemu dysponujemy znakomitym argumentem stwierdzającym skuteczność podejmowanych przez nas działań proinwestycyjnych i mówiącym o jakości naszej pracy. (…) Wymierne efekty płynące z uzyskania tytułu i certyfikatu „Przyjazna Polska” to wzrost zaufania do naszej gminy ze strony potencjalnych inwestorów, a także szeroka promocja na forum ogólnopolskim poprzez prowadzone przez organizatorów działania medialne. Tytuł „Przyjazna Polska” pomaga nam umacniać markę Gminy Stryków jako jednej z najlepszych lokalizacji do prowadzenia biznesu.

Burmistrz Miasta-Gminy Stryków Andrzej Jankowski


Przyznany nam w tym roku tytuł „Przyjazna Polska” jest potwierdzeniem właściwie obranego kierunku zarządzania gminą. Kobierzyce to świetnie rozwijająca się gmina, w której panuje atmosfera przyjazna zarówno dla licznych inwestorów jak i mieszkańców. Gmina Kobierzyce wyróżnia się na tle innych gmin wiejskich w Polsce, ponieważ umiejętnie wykorzystuje swoje atrybuty na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Gminy zarówno dziś jak i w dalszej perspektywie. Rozwój gospodarczy sprzęga się tu z wyjątkowo twórczym potencjałem ludzi.

rozwiń

Tytuł „Przyjazna Polska” to możliwość promocji naszej Gminy na różnych płaszczyznach. Świadczy o przyjaznym traktowaniu mieszkańców, inwestorów i gości. Ludzie, którzy z nami współpracują zauważają, że w naszej Gminie panuje wyjątkowo przyjazna atmosfera. Podkreślają, że współpracuje się z nami sprawnie, mogą liczyć na fachowe doradztwo, a wszelkie formalności załatwiane są bez żadnych trudności. Dla mnie osobiście najważniejszym atutem Programu „Przyjazna Polska” jest fakt, że tytuł gwarantuje, że nagrodzona nim Gmina zapewnia przyjazny klimat do pracy, zamieszkania i inwestowania. Tytuł „Przyjazna Polska” przede wszystkim zobowiązuje i mobilizuje do doskonalenia naszej pracy.

Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce


Otrzymanie certyfikatu i tytułu „Przyjazna Polska” to duże wyróżnienie dla Gminy Jodłowa. Jest dowodem na to, że samorząd ma znaczne osiągnięcia, charakteryzuje się przedsiębiorczością i inicjatywą oraz jest otwarty na współpracę z różnymi środowiskami i partnerami.

rozwiń

Dzięki tytułowi „Przyjazna Polska” oraz certyfikacji tematycznej „Gmina z Tradycją” Jodłowa będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla turystów i łatwiej rozpoznawana. Poprzez promocję zostaną uwydatnione jej osiągnięcia, możliwości i atrakcje. Zaprezentowanie samorządu jako przedsiębiorczego, rozwojowego i posiadającego liczne atrakcje zachęci inwestorów, przedsiębiorców i turystów do lokalizacji działalności oraz wypoczynku na terenie właśnie naszej Gminy.

Robert Much, Wójt Gminy Jodłowa


Tytuł „Przyjazna Polska” pozwoli zaprezentować społeczności krajowej i międzynarodowej Gminę Cieszanów, wypromować możliwości i osiągnięcia Gminy, a także potwierdzić jej dobre zarządzanie.

rozwiń

Jesteśmy przekonani, że możliwość posługiwania się godłem promocyjnym „Przyjazna Polska” umożliwi dodatkową promocję Gminy Cieszanów, co wpłynie pozytywnie na jej gospodarkę.

Podczas trwania I edycji Programu „Przyjazna Polska” zweryfikowano umiejętność tworzenia i realizacji planów rozwojowych naszej Gminy, podejście administracji do biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości, a także stan infrastruktury technicznej i dbałość o środowisko naturalne. Tytuł „Przyjazna Polska” jest zatem potwierdzeniem, że wyżej wymienione aspekty działalności naszej Gminy stoją na wysokim poziomie.

Certyfikacja tematyczna „Kraina Turystyki i Przygody” prowadzona w ramach Programu „Przyjazna Polska” pozwoliła natomiast sprawdzić walory turystyczne Gminy, warunki aktywności obywatelskiej i biznesu, a także dbałość o rozwój społeczności lokalnej i gości poprzez działania w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji.

Zdzisław Nadworny, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów


Tytuł „Przyjazna Polska” oraz certyfikacja tematyczna - „Kraina Turystyki i Przygody” - stanowią dla naszej Gminy bardzo duże wyróżnienie. Dokonana została zewnętrzna ocena naszej działalności, która potwierdziła, że obraliśmy dobry kierunek rozwoju i jesteśmy Gminą przyjazną dla naszych mieszkańców i inwestorów. Tytuł oraz certyfikacja tematyczna „Kraina Turystyki i Przygody” jest również możliwością wypromowania naszych miejscowości, atrakcji turystycznych oraz osiągnięć Gminy na forum społeczności krajowej i międzynarodowej. Uzyskany certyfikat daje nam możliwości posługiwania się logo programu na materiałach promocyjnych, stronie internetowej oraz podczas różnych konferencjach, spotkań itp. Nadany tytuł zobowiązuje i pobudza nas do jeszcze lepszej działalności oraz stwarzania dobrych warunków do rozwoju Gminy Zarszyn.

rozwiń

Mamy nadzieję, że dzięki tytułowi „Przyjazna Polska” oraz certyfikacji tematycznej zwiększy się liczba turystów odwiedzających naszą Gminę, co wpłynie na rozwój gospodarczy Gminy, a tym samym nastąpi poprawa warunków życia naszych mieszkańców. Gmina Zarszyn posiada wiele atrakcyjnych zasobów turystycznych i obfituje w liczne zabytki architektoniczne. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony swojego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, co znajduje odzwierciedlenie w działaniach Gminy i zostało docenione również przez Kapitułę Programu „Przyjazna Polska”. Gmina Zarszyn mając możliwość posługiwania się logo „Przyjazna Polska” wzbudzi zaufanie przyszłych inwestorów. Patronaty medialne i honorowe nad konkursem zwiększają liczbę informacji w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Do tej pory nie mieliśmy możliwości tak szerokiej promocji naszych działań, dzięki programowi „Przyjazna Polska” informacja o dobrej działalności gminy znacznie się poszerzy i będziemy bardziej rozpoznawalni w kraju i zagranicą.

Andrzej Betlej, Wójt Gminy Zarszyn


Tytuł i certyfikat „Przyjazna Polska” oraz nagroda główna: statuetka i certyfikat w kategorii „Dobre miejsce zamieszkania” jest dla nas mieszkańców i władz gminy Lubin olbrzymim wyróżnieniem i wyrazem prawdziwego uznania dla nieustających wysiłków całej naszej społeczności, by miejsce, w którym żyjemy było jak najbardziej przyjazne i zachęcało wszystkich do zamieszkania właśnie w naszej Gminie.

rozwiń

Czujemy się docenieni i zaszczyceni. Wnikliwa i obiektywna ocena gminy wiejskiej Lubin przez fachowe i niezależne gremium jest tym bardziej cenna, że w pełni potwierdza, iż kierunek naszych starań jest właściwy, a niebagatelne efekty wieloletniej pracy zostały zauważone i nagrodzone na forum ogólnopolskim. Nagroda główna w kategorii „Dobre miejsce zamieszkania” oprócz gigantycznej satysfakcji dla mieszkańców gminy, grona moich współpracowników i dla mnie osobiście jest też wyzwaniem i zobowiązaniem na przyszłość by nie osiąść na laurach ale dalej intensywnie pracować dla dobra naszej społeczności. Naszym hasłem jest „Gmina Lubin prawdziwy dom”, od dziś możemy śmiało dodać, że jest to, nie tylko w naszej ocenie, dom przyjazny i dobry do zamieszkania.

Irena Rogowska, Wójt Gminy Lubin


Otrzymany tytuł i certyfikat „Przyjazna Polska” oraz nagroda główna: statuetka i certyfikat w kategorii „Dobre miejsce zamieszkania” to niepodważalny prestiż i doskonałe narzędzie marketingowe służące do wyeksponowania walorów gminy i zbudowania przewagi konkurencyjnej na tle innych samorządów. Stwarza też możliwość kreowania i umocnienia pożądanego wizerunku gminy przyjaznej, otwartej, będącej naprawdę dobrym miejscem do zamieszkania.

rozwiń

Doskonale też wpisuje się w kierunek dotychczasowych działań promocyjnych gminy prowadzonych pod hasłem: „zamieszkaj w Gminie Lubin” - zyskujemy tu kolejny sprawdzony i mocny argument, że rzeczywiście warto tu żyć, pracować i wychowywać następne pokolenia. Korzyścią poza marketingową jest budowanie wśród mieszkańców gminy poczucia wspólnoty oraz dumy z przynależności do wyjątkowej społeczności, której niekłamane sukcesy widzą nie tylko bliscy ale i dalsi sąsiedzi. Każda nagroda czy wyróżnienie daje jej laureatom dodatkowy bodziec do działania. Poddając się trudnemu procesowi certyfikacji dajemy jako gmina świadectwo otwartości oraz wiary w swoje możliwości i potencjał. Media, inwestorzy i nowi mieszkańcy z uwagą i zainteresowaniem śledzą sukcesy gminy oraz efekt synergii, jaki dają nam liczne nagrody i wyróżnienia, jak np. Euro Gmina, Sportowa Polska, Samorządowy Lider Edukacji, a teraz „Przyjazna Polska”. Nie jesteśmy zatem gminą anonimową, pozbawioną sukcesów i już tylko ten fakt buduje silną markę gminy oraz jej pozycję pośród innych samorządów.

Tomasz Waśniewski, doradca Wójta Gminy Lubin


Samorząd Kowala - rodzinnego miasta króla Kazimierza Wielkiego - od wielu lat konsekwentnie i na różne sposoby stara się budować wizerunek małego, sympatycznego, czystego, bezpiecznego i przyjaznego dla mieszkańców i gości miasteczka. Udział w Programie „Przyjazna Polska” i zdobycie certyfikatu to dla nas potwierdzenie, że wysiłki i starania, które poczyniliśmy do tej pory idą w dobrym kierunku, a efekty są widocznie nie tylko dla mieszkańców ale również niezależnych obserwatorów, takich jak audytorzy Programu „Przyjazna Polska”. Wizytówką miasta jest jego pieczołowicie zadbana zieleń w przestrzeni publicznej; dwa parki, kilkanaście mniejszych i większych skwerów oraz liczące ponad 10 km długości ogródki przyuliczne. Zieleń ta była dwukrotnie prezentowana w znanym programie telewizyjnym "Maja w ogrodzie", którego jeden z odcinków nosił wymowny tytuł "Kowal - miasto ogrodów". Mieszańcom służą też wybudowane od podstaw, bądź zmodernizowane obiekty użyteczności publicznej, w tym te służące uprawianiu sportu i rekreacji.

rozwiń

Kowal posiada także dobrze rozwinięta infrastrukturę techniczną: kanalizację sanitarną we wszystkich ulicach wraz z nową oczyszczalnią ścieków, rozbudowany i zmodernizowany wodociąg oraz asfaltowe, bądź betonowe drogi, które znajdują się przy 99% posesji mieszkańców. Wszystko to powoduje, że w Kowalu chętnie osiedlają się nowi mieszkańcy. Obecnie 25% mieszkańców, to kowalanie z tzw. pozytywnego wyboru, którzy przyprowadzili się do Kowala i wybudowali tu swoje domy. Dlatego zdobycie nagrody w kategorii „Dobre Miejsce Zamieszkania” jest dla nas szczególnym wyróżnieniem i uznaniem naszych starań aby w Kowalu żyło się jak najlepiej. Certyfikat „Przyjazna Polska" będzie z jednej strony potwierdzał dotychczasowe osiągnięcia całej społeczności lokalnej, z drugiej zaś będzie sprzyjał pozyskiwaniu kolejnych, nowych mieszkańców, a także inwestorów.

Eugeniusz Gołembiewski, Burmistrz Miasta Kowal


Gmina Haczów wzięła udział w jednym z najbardziej prestiżowych programów certyfikacyjnych dla samorządów i uzyskała tytuł „Przyjazna Polska” oraz certyfikat tematyczny „Gmina z Tradycją”. Stawia nas to wśród najlepszych i godnych zaufania Gmin w całym kraju, które zaangażowane są w tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju działalności.

rozwiń

Tytuł i certyfikat „Przyjazna Polska” to ogromne wyróżnienie dla Gminy Haczów, które daje nam powód do dumy ze swojej małej ojczyzny. Uzyskany tytuł jest tym cenniejszy, że zdobyty w programie certyfikacyjnym, który stawiał uczestnikom wysokie wymagania. Przeprowadzona ankieta oraz zewnętrzny audyt były egzaminem sprawdzającym jakość funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jego pozytywnego nastawienia do mieszkańców, twórców lokalnych i inwestorów. Audytor między innymi oceniał działalność Urzędu Gminy, kompetencje pracowników oraz warunki panujące w Gminie umożliwiające bądź utrudniające rozwój tradycji lokalnych, narodowych, kulturowych i religijnych. Nagroda i certyfikat są wyrazem uznania członków Kapituły Programu „Przyjazna Polska” dla naszych osiągnięć.

Zdobycie tego tytułu stawia Gminę Haczów wśród najlepszych samorządów i potwierdza właściwie obrany kierunek rozwoju, pokazuje naszą rzetelność w ciągłym inwestowaniu w twórców i kulturę. Daje możliwość szerokiej promocji Gminy we wszelkiego rodzaju mediach, możliwość posługiwania się logo konkursu oraz możliwość spotkania z innymi samorządami w celu wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązania współpracy. Jesteśmy Gminą, w której warto się zatrzymać!

Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Haczów


„Przyjazna Polska” to program, dzięki któremu Gmina Miejska Lubaczów może pokazać walory turystyczne, kulturalne oraz historyczne szerszemu gronu odbiorców.

rozwiń

Mamy nadzieję, że tytuł „Przyjazna Polska” oraz certyfikat w kategorii „Kraina Historii i Kultury” pozwoli nam w dużo łatwiejszy sposób dotrzeć do potencjalnych turystów polskich i zagranicznych oraz ukazać różnorodność naszego kraju, a w szczególności regionu i Gminy Lubaczów. Tytuł pomoże nam również w pozyskaniu potencjalnych inwestorów poprzez ukazanie naszych jakże atrakcyjnych walorów kulturalnych, historycznych, jak i turystycznych. Dzięki certyfikatowi „Przyjazna Polska” zwiększa się również zaufanie mieszkańców do kroków podejmowanych przez władze Gminy.

Daniel Pilip, Podinspektor w referacie Organizacyjnym i Promocji Miasta.


Uczestnictwo w Programie i uzyskanie tytułu „Przyjazna Polska” to dla Nas ogromne wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że możemy posługiwać się godłem promocyjnym „Przyjazna Polska” oraz certyfikatem „Dobre miejsce zamieszkania” uzyskanym w ramach Programu. Program wskazuje i podkreśla profesjonalne kompetencje w zarządzaniu naszym miastem oraz jego pozytywne nastawienie do współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i przedsiębiorcami. Cieszy nas, że w tym obszarze naszych działań zostaliśmy docenieni przez Kapitułę Programu. Mam nadzieje, że idące za tytułem liczne patronaty medialne i honorowe, będą sprzyjać promocji miasta i aktywnemu pozyskiwaniu przez nas nowych inwestorów. Jestem przekonany, że wpłynie to pozytywnie na rozwój Skierniewic.

rozwiń

Nagrody, przyznawane na podstawie obiektywnych kryteriów, mają na celu promocję samorządów legitymujących się najwyższymi standardami w działaniu na rzecz mieszkańców. Jesteśmy dumni, że możemy zaliczyć się do ich grona.

Określenie - „dobre miejsce do zamieszkania” idealnie pasuje do Skierniewic, a tytuł „Przyjazna Polska”, to potwierdza. Mam nadzieję, że przyznany nam certyfikat przyczyni się nie tylko do dalszego wzrostu zainteresowania naszą ofertą skierowaną do przedsiębiorców, lecz także do wzmocnienia pozytywnego wizerunku naszego Miasta.

Leszek Trębski, Prezydent Miasta Skierniewice


Udział w Programie „Przyjazna Polska” pozwala na bieżący przegląd działań rozwojowych miasta. Ocena merytoryczna przygotowywanych materiałów oraz audyt dokonywany przez instytucję zewnętrzną umożliwiają obiektywne spojrzenie na całokształt dokonań władz Rzeszowa. Przy tej okazji weryfikowany jest także stopień realizacji strategicznych dokumentów.

rozwiń

Rzeszów jako laureat programu „Przyjazna Polska” może promować się jako jedno z miast, które spełnia wysokie standardy rankingu. Używanie godła programu jest doskonałym atutem, który wyróżnia miasto na tle innych samorządów w regionie i całej Polsce. Otrzymany tytuł można wykorzystywać m.in. podczas prezentacji, spotkań z partnerami biznesowymi, w trakcie zagranicznych misji. Stanowi on dowód na to, że prezydent korzysta z mandatu powierzonego mu przez wyborców, w sposób przynoszący miastu wymierne korzyści wizerunkowe.

Certyfikacja tematyczna, którą otrzymał Rzeszów wskazuje w sposób oczywisty, że kwestie gospodarcze są głównym priorytetem miasta. „Certyfikowana lokalizacja biznesu” to sygnał dla firm, że infrastruktura miejska i przychylność władzy dla przedsiębiorców tworzą idealne warunki dla potencjalnych inwestorów. Certyfikacja została przyznana m.in. w wyniku przeglądu najlepszych przykładów inwestycji - zarówno krajowych, jak i zagranicznych z ostatnich lat oraz dzięki dynamicznemu powstawaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Rzeszowie. Doświadczenie wynikające z przybycia do Rzeszowa nowych inwestorów działa na zasadzie kuli śnieżnej i jest dodatkowym atutem w dialogu z nowymi potencjalnymi inwestorami. W celu przekonania do siebie firm rozważających różne destynacje inwestycji, miasto podejmuje na szeroką skalę działania informacyjne. Możliwość pochwalenia się „Certyfikowaną lokalizacją biznesu” uzyskaną w ramach Programu Przyjazna Polska jest również sposobem na promocję Specjalnej Strefy Ekonomicznej – terenów szczególnie atrakcyjnych dla inwestorów.

Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszów


Tytuł „Przyjazna Polska” to wyróżnienie, które potwierdza, że samorząd Gminy Kolbuszowa stwarza odpowiednie warunki dla rozwoju działalności gospodarczej oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

rozwiń

Jest to także możliwość poddania się szczegółowej weryfikacji, ocenie przeprowadzonej przez niezależnych i kompetentnych audytorów. Certyfikat „Przyjazna Polska” podkreśla rzetelność i profesjonalizm naszej Gminy, rozszerza spojrzenie na własne możliwości oraz wytycza nowe kierunki działania.

Udział w programie to promocja Gminy Kolbuszowa na arenie ogólnopolskiej. Tytuł ma duże znaczenie dla budowania dobrego wizerunku w oczach inwestorów, mieszkańców oraz turystów. Jest to możliwość zaprezentowania dotychczasowych dokonań oraz planów na przyszłość.

Certyfikacja tematyczna „Dobre miejsce zamieszkania” to dowód na efektywne pozyskiwanie środków pomocowych, sprzyjający rozwojowi Gminy Kolbuszowa oraz stawiający na podnoszenie jakości życia lokalnej społeczności. Systematyczna modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej, drogowej, uzbrojone tereny inwestycyjne, rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej oraz rozwój placówek oświatowych sprawia, że nasza Gmina jest dobrym miejscem do zamieszkania oraz inwestowania, a uzyskanie tytułu „Przyjazna Polska” jest tego najlepszym potwierdzeniem.

Jan Zuba, Burmistrz Kolbuszowej


Otrzymanie tytułu „Przyjazna Polska” jest potwierdzeniem, że Gmina Puck podejmuje działania, które wpływają na lepszą jakość życia naszych mieszkańców. Certyfikat „Przyjazna Polska” potwierdza, że wiejska Gmina Puck jest aktywna i otwarta na współpracę z inwestorami.

rozwiń

Dzięki bardzo dobrej współpracy Rady Gminy, sołtysów, organizacji pozarządowych zaangażowania pracowników Urzędu Gminy oraz inicjatywie mieszkańców udało się podjąć wiele działań programowych przyczyniających się do polepszenia warunków życia na terenie naszej Gminy. Dzięki konkretnej współpracy z samorządami: powiatu i województwa, możliwości pozyskania środków unijnych udało się i zrealizować wiele ważnych inwestycji dla naszego regionu, co również przyczyniło się do uzyskania tytułu i certyfikatu w ramach programu „Przyjazna Polska”.

Zdobyty tytuł jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, stanowi potwierdzenie naszych kompetencji, sprawności zarządzania, prawidłowo wyznaczonych kierunków rozwoju i pozytywnego postrzegania Gminy Puck na zewnątrz.

Tadeusz Puszkarczuk, Wójt Gminy Puck


Wiele samorządów – gmin, powiatów, czy miast, często i chętnie wykorzystuje przymiotnik „przyjazna” w swoich hasłach i materiałach promocyjnych. W efekcie w całej Polsce znajdują się same przyjazne samorządy. Ale czy na pewno? Gmina Lesznowola zdecydowała się na potwierdzenie swego pozytywnego - przyjaznego nastawienia do Mieszkańców przystępując do pierwszej edycji Programu.

rozwiń

Uzyskanie tytułu i certyfikatu „Przyjazna Polska” 2014 oraz wyróżnienia w kategorii tematycznej „Dobre Miejsce Zamieszkania” jest efektem prowadzonej od wielu lat przez Gminę polityki zrównoważonego rozwoju oraz prospołecznego nastawienia naszego Samorządu.

Mariola Uczkiewicz-Kampczyk, Sekretarz Gminy Lesznowola


a7bzoc